Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van het Anna Fonds|NOREF. Dit Fonds handelt onder de naam Anna Fonds|NOREF (hierna Anna Fonds)

Toepasselijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van het Anna Fonds|NOREF. Dit Fonds handelt onder de naam Anna Fonds|NOREF (hierna Anna Fonds)

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel het Anna Fonds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan het Anna Fonds er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Het Anna Fonds is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Het Anna Fonds is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Eigendomsrechten
Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van het Anna Fonds  in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van het Anna Fonds en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Anna Fonds.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij het Anna Fonds of de projecten die zij ondersteund. Alle afbeeldingen op de website van het Anna Fonds zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen.

Nietigheid
Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.